Or, embed this snippet using GenerateWP WordPress Plugin.

Download

Clone

Kategoria FAQ

// Register Custom Taxonomy
function faq_category() {

	$labels = array(
		'name'            => 'Kategorie',
		'singular_name'       => 'Kategoria',
		'menu_name'         => 'Kategoria',
		'all_items'         => 'Wszystko',
		'parent_item'        => 'Nadrzędny',
		'parent_item_colon'     => 'Nadrzędny',
		'new_item_name'       => 'Nowa kategoria',
		'add_new_item'        => 'Dodaj kategorię',
		'edit_item'         => 'Edytuj kategorię',
		'update_item'        => 'Aktualizuj kategorię',
		'view_item'         => 'Zobacz kategorię',
		'separate_items_with_commas' => 'Oddziel przecinkiem',
		'add_or_remove_items'    => 'Dodaj lub usuń',
		'choose_from_most_used'   => 'Wybierz z najczęściej używanych',
		'popular_items'       => 'Popularne',
		'search_items'        => 'Szukaj',
		'not_found'         => 'Brak',
		'no_terms'          => 'Brak',
		'items_list'         => 'Lista',
		'items_list_navigation'   => 'Lista',
	);
	$rewrite = array(
		'slug'            => 'faq-category',
		'with_front'         => true,
		'hierarchical'        => false,
	);
	$args = array(
		'labels'           => $labels,
		'hierarchical'        => true,
		'public'           => true,
		'show_ui'          => true,
		'show_admin_column'     => true,
		'show_in_nav_menus'     => true,
		'show_tagcloud'       => true,
		'query_var'         => 'faq-category',
		'rewrite'          => $rewrite,
	);
	register_taxonomy( 'faq-category', array( 'faq' ), $args );

}
add_action( 'init', 'faq_category', 0 );