Or, embed this snippet using GenerateWP WordPress Plugin.

Download

Clone

Phân loại căn hộ Tax

// Register Custom Taxonomy
function can_ho_tax() {

	$labels = array(
		'name'            => _x( 'Phân loại căn hộ', 'Taxonomy General Name', 'hrm' ),
		'singular_name'       => _x( 'Phân loại căn hộ', 'Taxonomy Singular Name', 'hrm' ),
		'menu_name'         => __( 'Phân loại căn hộ', 'hrm' ),
		'all_items'         => __( 'Tất cả phân loại', 'hrm' ),
		'parent_item'        => __( 'Phân loại cha', 'hrm' ),
		'parent_item_colon'     => __( 'Phân loại cha:', 'hrm' ),
		'new_item_name'       => __( 'Phân loại mới', 'hrm' ),
		'add_new_item'        => __( 'Thêm phân loại', 'hrm' ),
		'edit_item'         => __( 'Chỉnh sửa phân loại', 'hrm' ),
		'update_item'        => __( 'Cập nhật phân loại', 'hrm' ),
		'view_item'         => __( 'Xem phân loại', 'hrm' ),
		'separate_items_with_commas' => __( 'Phân cách bằng dấu phẩy', 'hrm' ),
		'add_or_remove_items'    => __( 'Thêm hoặc xoá phân loại', 'hrm' ),
		'choose_from_most_used'   => __( 'Chọn từ phân loại dùng nhiều nhất', 'hrm' ),
		'popular_items'       => __( 'Phân loại phổ biến', 'hrm' ),
		'search_items'        => __( 'Tìm kiếm phân loại', 'hrm' ),
		'not_found'         => __( 'Không tìm thấy', 'hrm' ),
	);
	$args = array(
		'labels'           => $labels,
		'hierarchical'        => true,
		'public'           => true,
		'show_ui'          => true,
		'show_admin_column'     => true,
		'show_in_nav_menus'     => true,
		'show_tagcloud'       => false,
	);
	register_taxonomy( 'phan-loai', array( 'can-ho' ), $args );

}

// Hook into the 'init' action
add_action( 'init', 'can_ho_tax', 0 );