Or, embed this snippet using GenerateWP WordPress Plugin.

Download

Clone

Przepisy kulinarne

if ( ! function_exists('register_przepisy_post_type') ) {

// Register Custom Post Type
function register_przepisy_post_type() {

	$labels = array(
		'name'         => _x( 'Przepisy kulinarne', 'Post Type General Name', 'text-domain' ),
		'singular_name'     => _x( 'Przepis kulinarny', 'Post Type Singular Name', 'text-domain' ),
		'menu_name'       => __( 'Przepisy kulinarne', 'text-domain' ),
		'name_admin_bar'    => __( 'Przepis kulinarny', 'text-domain' ),
		'archives'       => __( 'Archiwum przepisów', 'text-domain' ),
		'attributes'      => __( 'Atrybuty przepisu', 'text-domain' ),
		'parent_item_colon'   => __( 'Parent Item:', 'text-domain' ),
		'all_items'       => __( 'Wszystkie przepisy', 'text-domain' ),
		'add_new_item'     => __( 'Dodaj nowy przepis', 'text-domain' ),
		'add_new'        => __( 'Dodaj nowy', 'text-domain' ),
		'new_item'       => __( 'Nowy przepis', 'text-domain' ),
		'edit_item'       => __( 'Edytuj przepis', 'text-domain' ),
		'update_item'      => __( 'Aktualizuj przepis', 'text-domain' ),
		'view_item'       => __( 'Zobacz przepis', 'text-domain' ),
		'view_items'      => __( 'Przeglądaj przepisy', 'text-domain' ),
		'search_items'     => __( 'Szukaj przepisu', 'text-domain' ),
		'not_found'       => __( 'Nie znaleziono', 'text-domain' ),
		'not_found_in_trash'  => __( 'Nie znaleziono w koszu', 'text-domain' ),
		'featured_image'    => __( 'Obrazek wyróżniający', 'text-domain' ),
		'set_featured_image'  => __( 'Ustaw obrazek wyróżniający', 'text-domain' ),
		'remove_featured_image' => __( 'Usuń obrazek wyróżniający', 'text-domain' ),
		'use_featured_image'  => __( 'Użyj jako obrazek wyróżniający', 'text-domain' ),
		'insert_into_item'   => __( 'Załącz do wpisu', 'text-domain' ),
		'uploaded_to_this_item' => __( 'Wgraj do tego przepisu', 'text-domain' ),
		'items_list'      => __( 'Lista przepisów', 'text-domain' ),
		'items_list_navigation' => __( 'Nawigacja po liście przepisów', 'text-domain' ),
		'filter_items_list'   => __( 'Filtruj listę przepisów', 'text-domain' ),
	);
	$rewrite = array(
		'slug'         => 'przepis',
		'with_front'      => true,
		'pages'         => true,
		'feeds'         => true,
	);
	$args = array(
		'label'         => __( 'Przepis kulinarny', 'text-domain' ),
		'description'      => __( 'Lista przepisów.', 'text-domain' ),
		'labels'        => $labels,
		'supports'       => array( 'title', 'editor', 'thumbnail', 'comments', 'trackbacks', 'revisions', 'custom-fields' ),
		'taxonomies'      => array( 'kategoria-przepisu' ),
		'hierarchical'     => false,
		'public'        => true,
		'show_ui'        => true,
		'show_in_menu'     => true,
		'menu_position'     => 60,
		'menu_icon'       => 'dashicons-carrot',
		'show_in_admin_bar'   => true,
		'show_in_nav_menus'   => true,
		'can_export'      => true,
		'has_archive'      => false,
		'exclude_from_search'  => false,
		'publicly_queryable'  => true,
		'rewrite'        => $rewrite,
		'capability_type'    => 'post',
		'show_in_rest'     => true,
	);
	register_post_type( 'przepis', $args );

}
add_action( 'init', 'register_przepisy_post_type', 0 );

}